ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมลงแขกปักดำนาปลูกข้าวสินเหล็ก
July 3, 2018
บรรยายเรื่อง “การบริหารผลการปฎิบัติงาน” ในโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 3 (Head of Department Development Program: MU-HDP#3)
July 4, 2018

การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: บัณฑิตวิทยาลัย

grad9

เมื่อวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2561  เข้าตรวจประเมินบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.กรองทอง  ยุวถาวร เป็นประธานคณะกรรมการ  ในวันแรกของการตรวจประเมิน  ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ ส่วนในวันที่สองของการตรวจประเมิน คณะกรรมการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน  เพื่อให้ส่วนงานนำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป  และนำโอกาสพัฒนามาจัดลำดับความสำคัญเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเป็นลำดับต่อไป

 

(ขอบคุณภาพจาก บัณฑิตวิทยาลัย)

Recent post