คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก University Kebangsaan ประเทศมาเลเซีย
July 13, 2018
การตรวจประเมินส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561: สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
July 13, 2018

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ “The Student Science Training Program (SSTP 2018)”

SSTP 2018_1

2 – 13 กรกฎาคม 2561 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ “The Student Science Training Program (SSTP 2018)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น – ปลาย อายุระหว่าง 14 -18 ปี ที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ อาทิ ด้าน molecular biology, genetic engineering, ประสาทวิทยาศาสตร์ และเคมี โดยใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและการสื่อสาร มีโอกาสทำการทดลองด้วยตัวเองในห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ครบครัน โดยมีนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพเป็นพี่เลี้ยง ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post