พิธีเปิดการอบรม“แนวทางปฏิบัติ ซักซ้อมความเข้าใจ วินิจฉัยปัญหา ข้อหารือ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”
July 23, 2018
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจากวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
July 23, 2018

หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน (PREP4-QA 2019)

Recent post