IT Security Training และ ICDL IT Security Certification Test สำหรับบุคลากร รุ่นที่ 1
July 2, 2018
พิธีเปิดการตรวจประเมิน ABET MOCK VISIT คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล
July 3, 2018

พิธีเปิดโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 3 (Head of Department Development Program: MU-HDP#3)

muhdp2

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 3 (Head of Department Development Program: MU-HDP#3) โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในช่วงบ่าย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ World Class University” ทั้งนี้ โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา หรือ HDP เป็นหลักสูตรสำหรับหัวหน้าภาควิชา ที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชาในการบริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนงานและมหาวิทยาลัย รวมถึงเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็น เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี และสร้างเครือข่ายการบริหารที่ดีในอนาคต

Recent post