สัมมนาพิเศษ Entrepreneurship and Innovation Eco-system — Experience Sharing from Japan, The University of Tokyo —
July 2, 2018
พิธีเปิดโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 3 (Head of Department Development Program: MU-HDP#3)
July 3, 2018

IT Security Training และ ICDL IT Security Certification Test สำหรับบุคลากร รุ่นที่ 1

it1

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) และการสอบวุฒิบัตรรับรองสมรรถนะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) ตามมาตรฐาน ICDL สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1 โดยมีบุคลากรทางด้านสารสนเทศจาก 30 ส่วนงานเข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การอบรมในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะบุคลากรทางด้านสารสนเทศให้มีทักษะและความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT Security  ที่เป็นมาตรฐานสากล และให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยรุ่นที่ 1 มีการจัดอบรม IT Security Training ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2561 และ สอบวุฒิบัติรับรองสมรรถนะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ICDL IT Security Certification Test ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

Recent post