สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ให้การต้อนรับคณะจาก Religions for Peace Asia (RfP Asia)

มหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
January 18, 2019
สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561
January 21, 2019

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ให้การต้อนรับคณะจาก Religions for Peace Asia (RfP Asia)

EF8C49F4-6AEB-425A-9CF3-DEB00B48C2DA

วันที่ 18 มกราคม 2562 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ให้การต้อนรับคณะจาก Religions for Peace Asia (RfP Asia) ณ ห้อง 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมี ดร.เอกพันธุ์  ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับคณะจากองค์กรศาสนาเพื่อสันติภาพเอเชีย Religions for Peace Asia (RfP Asia) หรือ ACRP  ดร.สุภาสเมต  ยุนยะสิทธิ์ เลขาธิการศาสนาเพื่อสันติภาพแห่งประเทศไทย อาจารย์ประจำสถาบัน  และ รศ.ดร.โคทม  อารียา ที่ปรึกษาสภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย กล่าวให้ภาพรวมการดำเนินงานในการส่งเสริมสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้    ทั้งนี้สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ทำหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการศาสนาเพื่อสันติภาพแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2009

Recent post