สถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษาและสันติศึกษา จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ: “The 3rd Lecturer Workshop on Teaching Human Rights”

มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบห้องปฏิบัติการศูนย์ออกกำลังกาย
July 8, 2019
การตรวจประเมินวิทยาลัยศาสนศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 8, 2019

สถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษาและสันติศึกษา จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ: “The 3rd Lecturer Workshop on Teaching Human Rights”

20190708_190708_0005

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 สถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษาและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโครงการ Strengthening Human Rights and Peace Research and Education in ASEAN/Southeast Asia (SHAPE-SEA) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “The 3rd Lecturer Workshop on Teaching Human Rights” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม และดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมกล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี ประธานโครงการ Strengthening Human Rights and Peace Research and Education in ASEAN/Southeast Asia (SHAPE-SEA) กล่าวถึงความเป็นมาและกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้

ในการอบรมครั้งนี้มีอาจารย์เข้าร่วมการสัมมนาจากทั้งสิ้น 27 คนจาก 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 11 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post