มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ Macquarie University จัดการประชุม Science, Technology and Engineering Joint Symposium (วันที่ 2)
July 26, 2019
การตรวจประเมินโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 26, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะจิตอาสารวมพลังสร้างสื่อออนไลน์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา”

plastic13

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ “วิศวะจิตอาสารวมพลังสร้างสื่อออนไลน์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยมี ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ,หัวหน้าคณะที่ปรึกษา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,นางจุฬารักษ์ เครือจันทร์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ผู้แทนจากกองกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเดินขบวนรณรงค์ เพื่อสร้างการรับรู้โดยสื่อสารผ่านทางสื่อออนไลน์ให้ประชาชนทุกคน ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติค เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมีพระชนมายุครบ 67 พรรษา”

Recent post