การตรวจประเมินวิทยาลัยราชสุดา ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 11, 2019
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมจัดตั้งศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
July 12, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม “Inauguration for the South and Southeast Asia Medical Education and Service Alliance”

iss3

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม Inauguration for the South and Southeast Asia Medical Education and Service Alliance” จากนั้น ได้แสดงปาฐกถา ในหัวข้อ The Opportunities and Challenges Higher Medical Education is Facing” ณ Student Auditorium, Kunming Medical University  โดยมีผู้แทนจากเครือข่ายสถาบันการศึกษาและเครือข่ายสถาบันบริการทางการแพทย์ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 12 ประเทศ 39 สถาบันเข้าร่วมประชุมครั้งนี้

Recent post