มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ Macquarie University จัดการประชุม Science, Technology and Engineering Joint Symposium (วันที่ 2)

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม ประจำปีพุทธศักราช 2562
July 26, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะจิตอาสารวมพลังสร้างสื่อออนไลน์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา”
July 26, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ Macquarie University จัดการประชุม Science, Technology and Engineering Joint Symposium (วันที่ 2)

C0E93407-7B13-42DC-89E3-835F58D5929E

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม Mahidol University – Macquarie University Science, Technology and Engineering Joint Symposium โดยมี Prof. Barbara Messerle, Executive Dean, Faculty of Science and Engineering จาก Macquarie University พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุม และหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ณ ห้อง K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ คณะผู้แทนจาก Macquarie University อีก 1 คณะ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ (Laboratory Tour) ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากนั้นเป็นการประชุมหารือร่วมกันระหว่างทั้ง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุม OSM 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสร้างความร่วมมือททางวิชาการร่วมกันในอนาคต

Recent post