การตรวจประเมินคณะศิลปศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 11, 2019
การตรวจประเมินวิทยาลัยราชสุดา ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 11, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม The 11th AUN Rectors’ Meeting and the 35th AUN Board of Trustees Meeting ณ เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา

aun7

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา เข้าร่วมประชุม The 11th AUN Rectors’ Meeting and the 35th AUN Board of Trustees Meeting ณ โรงแรม Angkor Era Hotel เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีการหารือระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยในเครือข่าย AUN ในประเด็นตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (best practices) ในการบริหารมหาวิทยาลัยผ่านการบริหารจัดการข้อมูล (data and information management) โดยมี University of Malaya, National University of Singapore, Nanyang Technological University, และ Singapore Management University ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

นอกจากนี้ยังมีการหารือในประเด็นอื่น ๆ ได้แก่ การปรับยุทธศาสตร์เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 2019-2022 (AUN strategic plan 2019-2022)
สำหรับมหาวิทยาลัยสมาชิก ได้รายงานความคืบหน้าของ Sub-networks ได้แก่ AUN-HRE (ด้านสิทธิมนุษยชน ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยมหิดล) AUN-DPPnet (ด้านผู้พิการ ภายใต้ University of Malaya) AUN Southeast Asia Engineering Network โดยสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน และการก่อตั้ง sun-network ด้าน Technology Enhanced Personalized Learning หรือ AUN-TEPL ที่จะจัดขึ้นในปีนี้ภายใต้การนำของ Singapore Management University ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Malaya และท้ายสุดคือ การหารือเรื่องการปรับปรุง AUN-QA Model for Programme-Level Assessment

Recent post