ม.มหิดล ร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประชุมหารือการระดมความคิด “MWIT ในทศวรรษต่อไป”
July 20, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะจิตอาสาร่วมนำพาความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพร้อมมุ่งพัฒนาสถานศึกษาน่าอยู่ น่าเรียน สะอาดและปลอดภัย ครั้งที่ 1”
July 23, 2019

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Adapting to Climate Change: Facing the Consequence”

20190722_190722_0008

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดและมอบเกียรติบัตร ในงานอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Adapting to Climate Change: Facing the Consequence” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์ ผู้อำนวยการฝึกอบรมฯ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางประภัสสร ธนูสิงห์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยสิทธิพิเศษและพัสดุโครงการ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ซึ่งจัดโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2-22 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน 17 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งภาครัฐและเอกชน จากประเทศอาเจนติน่า คองโก เอกวาดอร์ คีร์กีซ โมรอคโค เมียนมา ไนจีเรีย เนปาล โอมาน ปาเลสไตน์ ปานามา ซามัว ศรีลังกา ซูรินาม ซูดาน ตุรกี และ ยูกันดา โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เน้นในเรื่องนโยบายและเทคโนโลยีด้านการจัดการและการป้องกันภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและการสื่อสารเพื่อเตือนภัยพิบัติในชุมชน

Recent post