มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมการจัดตั้ง AUN-TEPL ร่วมกับ Singapore Management University และ University of Malaya

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมจัดตั้งศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
July 12, 2019
การตรวจประเมินโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 12, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมการจัดตั้ง AUN-TEPL ร่วมกับ Singapore Management University และ University of Malaya

6AA6CF45-AE6A-46CE-AC5B-FAEB04721937

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  เข้าร่วมการประชุมการจัดตั้ง AUN-TEPL ซึ่งเป็น Sub-Network ด้าน Technology Enhanced Personalized Training ภายใต้ ASEAN University Network (AUN) โดยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่งในCo-Leads ของ Sub-Network ดังกล่าวโรงแรมAngkor Era Hotel เมืองเสียมเรียบราชอาณาจักรกัมพูชา

ทั้งนี้ AUN-TEPL จะเริ่มดำเนินการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกของAUN ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ Online Learning (OBE VDO / SPOCs / MOOCs), Learning Analytics on Student Performance and Effectiveness, Research on Games and Simulation Learning และVR/AR สำหรับการจัดการศึกษาทางการแพทย์ทั้งนี้ The 1st AUN-TEPL Meeting ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  27-28 กุมภาพันธ์ 2020 โดย University of Malaya รับเป็นเจ้าภาพ

 

Recent post