มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
July 18, 2019
คณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน รวมพลัง จัดงานวิ่งเชิงสัญลักษณ์ และแถลงข่าวครั้งที่ 2 พร้อมเปิดยุทธการต้านมะเร็ง ในงานประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
July 19, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายในหัวข้อ “Green University”

green2

วันที่ 18 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “Green University” แก่ผู้เข้าอบรมในโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 4 (Head of Department Development Program : MU-HDP#4) ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูน พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆอย่างเหมาะสม เพื่อให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post