คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ร่วมการประชุมสัมมนา “China-ASEAN Symposium on Artificial Intelligence” ปี 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะจิตอาสาร่วมนำพาความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพร้อมมุ่งพัฒนาสถานศึกษาน่าอยู่ น่าเรียน สะอาดและปลอดภัย ครั้งที่ 1”
July 23, 2019
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กับ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2562
July 23, 2019

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ร่วมการประชุมสัมมนา “China-ASEAN Symposium on Artificial Intelligence” ปี 2019

S__201769129

วันที่ 23 กรกฏาคม 2562 ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) พร้อมด้วย ผศ.ดร. บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา อาจารย์ประจำคณะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมสัมมนา “China-ASEAN Symposium on Artificial Intelligence” ปี 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดย ASEAN-China Network for Cooperation and Exchanges among Engineering and Technology University ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยความร่วมมือกันของทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล, Tianjin University และ Guizhou University ซึ่งการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยการสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ อาทิเช่น “Smart City”, “Smart Health” และ “ACNET-Engtech Working Meeting” เป็นต้น โดยผศ. ดร. บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา ได้ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “Systemic Lupus Erythematosus (SLE) Flare – up Prediction with Machine Learning” ในการประชุมครั้งนี้

Recent post