สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ร่วมกับ ภาคประชาสังคมและเครือข่ายนักวิชาการ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง”การขับเคลื่อนสานเสวนาระหว่างศาสนาและเสรีภาพทางศาสนาและความเชื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

ม.มหิดล ร่วมกับจังหวัดนครปฐม ประชุมหารือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในอย่างยั่งยืน
July 15, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
July 18, 2019

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ร่วมกับ ภาคประชาสังคมและเครือข่ายนักวิชาการ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง”การขับเคลื่อนสานเสวนาระหว่างศาสนาและเสรีภาพทางศาสนาและความเชื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

line_35868069689491-1024x654

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (Religions for Peace, Inter-religious Council of Thailand (RfP-IRC Thailand)) โดยมี สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสำนักงานเลขานุการ ร่วมกับ Finn Church Aid, The Network for Religions and Traditional Peace Maker, Sathirakoses Nagapradipa Foundation, World Faiths Development Dialogue, Islamic Relief Worldwide and World Conference of Religions for Peace จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “การขับเคลื่อนสานเสวนาระหว่างศาสนาและเสรีภาพทางศาสนาหรือความเชื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” โดย ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากประเทศต่างๆ คือ สหรัฐอเมริกา, บังคลาเทศ, ไทย, เมียนม่า, มาเลเซีย, ฟินแลนด์, อิตาลี, ออสเตรเลีย รวมถึงชาติพันธุ์ไทยใหญ่ นักวิชาการที่เข้าร่วมการสัมมนามีจำนวนรวมทั้งสิ้น 18 คน อาทิ คุณดอน ปาทาน อ.อิลยาส หญ้าปรัง อ.อัมพร หมาดเด็น อ.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ และคุณอันวาร์ กอมะห์ จากปัตตานีฟอรั่ม คุณ Katherine Marshall จาก World Faiths Development Dialogue การสัมมนานี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
งานสัมมนาจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการและนักปฏิบัติที่มีความรู้ ประสบการณ์ และงานวิจัยในประเด็นเสรีภาพทางศาสนาหรือความเชื่อ การเมืองเรื่องศาสนา บทบาทของผู้หญิงเรื่องศาสนา ความหวาดกลัวศาสนาอื่น และ hate speech ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนระบุประเด็นที่ยังต้องการการค้นคว้าวิจัยหรือการทำงานเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มทางสังคมต่างๆ มีความเข้าใจกันและกันมากขึ้น งานสัมมนาวิชาการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่มีระยะเวลา 30 เดือน เพื่อส่งเสริมการใช้สานเสวนาระหว่างศาสนาและการให้ความรู้และทักษะแก่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 6 กลุ่มในการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มทางสังคมเหล่านั้นเพื่อส่งเสริมเสรีภาพในทางศาสนาและความเชื่อในกลุ่มประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Recent post