มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก Kaohsiung Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
July 19, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาหารือความร่วมมือร่วมกับ Lina Network
July 19, 2019

การตรวจประเมินสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

mb1

วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562 เข้าตรวจประเมินสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. กรองทอง ยุวถาวร เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในการตรวจประเมินวันแรก ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ สำหรับวันที่ 2 ของการตรวจประเมิน คณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

(ขอบคุณภาพจาก สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล)

Recent post