มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ในการร่วมพัฒนา Edu-town และ Medi-town ในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก

มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา
July 24, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ร้อยเรื่องเล่า มหาวิทยาลัยมหิดล”
July 25, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ในการร่วมพัฒนา Edu-town และ Medi-town ในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก

001

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 14/2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และคุณวิกรม กรมดิษฐ์  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ สมาชิกวุฒิสภา และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภาและอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นายแพทย์นที  รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในโอกาสนี้ คุณวิกรม กรมดิษฐ์ แสดงวิสัยทัศน์เรื่อง “Thai Medical Hub to the World และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)” นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภาและอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาทุนมนุษย์และการสร้างทักษะเพิ่มเติมในการประกอบอาชีพของประชาชนในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

Recent post