มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา

การตรวจประเมินคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 23, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ในการร่วมพัฒนา Edu-town และ Medi-town ในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก
July 24, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา

congratulation_190724_0003

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดี พร้อมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล , นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ อดีตกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post