มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมประชุมและได้รับการเลือกเป็นผู้ประสานงานหลัก China-ASEAN Medical Consortium ณ เมืองกุ้ยหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน

การตรวจประเมินโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 26, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “ผู้ปกครองพบผู้บริหาร” ประจำปี 2562
July 27, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมประชุมและได้รับการเลือกเป็นผู้ประสานงานหลัก China-ASEAN Medical Consortium ณ เมืองกุ้ยหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน

4DAB60D8-FFEC-44DB-8AAA-CE52FA989FA0

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณาจารย์ซึ่งเป็นผู้แทนจากทั้งสองคณะ เข้าร่วมการประชุม China-ASEAN Medical Education Symposium and Roundtable Discussion on Establishing China-ASEAN University Consortium on Medical Education, Research and Healthcare ณ เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญในการก่อตั้ง China-ASEAN Medical Education Consortium ภายใต้กรอบความร่วมมือ China-ASEAN โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเชิญเป็นสมาชิกก่อตั้ง (founding member) ของความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นนี้ ทั้งนี้ China-ASEAN Medical Education Consortium จะมีการดำเนินงานเพื่อสร้างความร่วมมือสำคัญ ได้แก่
1) การบูรณาการทรัพยากรและการพัฒนาในด้านการจัดการศึกษาทางการแพทย์ (medical education) การจัดการอบรม (training programmes) การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา (staff and student mobility) การพัฒนาหลักสูตร่วมระหว่างสถาบันในเครือข่ายความร่วมมือ (joint degree programmes) เป็นต้น
2) การส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแพทย์ (medical technology and innovation) ที่จะนำไปสู่การทำวิจัยร่วมด้านการแพทย์ การจัดการโรงพยาบาล (hospital management) และการร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพ (healthcare industries)

ทั้งนี้ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมในการพัฒนา China-ASEAN Medical Education Consortium ในประเด็นที่เกี่ยวกับความร่วมมือของ ASEAN Medical School Network กับ consortium ใหม่ที่จะเกิดขึ้น และเพิ่มเติมหัวข้อความร่วมมือในด้านการประกันคุณภาพของการศึกษาทางการแพทย์ การศึกษาและวิจัยด้าน data science และ เทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมไปถึง non-communicable diseases ต่อไปในอนาคต และที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมกันให้มหาวิทยาลัยมหิดลและ Peking University เป็นผู้ประสานงานหลักของ consortium ดังกล่าวสำหรับฝ่ายจีนและอาเซียน

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะได้รับเกียรติให้กล่าวเปิดงานร่วมกับอธิการบดี Peking University Health Science Center, Peking University นายกสภามหาวิทยาลัย Guizhou Medical University รองผู้อำนวยการด้านการศึกษา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ASEAN-China Center และผู้อำนวยการด้านการศึกษาจาก Guizhou Education Department และยังได้บรรยายในการประชุมภายใต้หัวข้อเรื่อง “International Collaboration and Global Engagement in Healthcare and Life Sciences

Recent post