มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมการจัดตั้ง AUN-TEPL ร่วมกับ Singapore Management University และ University of Malaya
July 12, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ต้อนรับคณะอาจารย์จาก Myanmar Higher Education Delegation (MHED) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
July 12, 2019

การตรวจประเมินโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

1562930507782-1024x678

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562 เข้าตรวจประเมินโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย อาจารย์ ดร. น.สพ. กฤษฎา ใจชื้น เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในโอกาสนี้ นายแพทย์ สุรพร ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ จากนั้น คณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจา โดยมีนางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

(ขอบคุณภาพจาก โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ)

Recent post