มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “อพยพปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน” ประจำปี 2562
July 31, 2019
ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมจัดงาน Early Stage Smart Expo 2019
July 31, 2019

การตรวจประเมินวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

ss7

วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562  เข้าตรวจประเมินวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี  ประคุณหังสิต เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในวันแรกของการตรวจประเมิน  อาจารย์ นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการฯ สำหรับวันที่ 2 ของการตรวจประเมิน คณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

 

(ขอบคุณภาพจาก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)

Recent post