มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ในการร่วมพัฒนา Edu-town และ Medi-town ในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก
July 24, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ Macquarie University จัดการประชุม Science, Technology and Engineering Joint Symposium
July 25, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ร้อยเรื่องเล่า มหาวิทยาลัยมหิดล”

mu2

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม OSM2 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตัดสินผลงาน การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ร้อยเรื่องเล่า มหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณดาว วาสิกศิริ, คุณอดุล ตัณฑโกศัย, คุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ จากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมคัดเลือก ภาพถ่ายที่มีผู้ส่งเข้ามาประกวด จำนวน 19 ราย ผลการตัดสิน มีผู้ชนะการประกวด ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
1. นายชวาล ศิริมนาทร ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
2. นายนรชัย กุลเวศภัทรวงศ์ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
3. นายวีระพล วงศ์สันติ ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)
รางวัลชมเชย (2 รางวัล)
4. นางสาวภทร มีสุวรรณ ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)
5. นายอาทิตย์ โสลี ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)

Recent post