คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมจัดตั้งศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม “Inauguration for the South and Southeast Asia Medical Education and Service Alliance”
July 12, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมการจัดตั้ง AUN-TEPL ร่วมกับ Singapore Management University และ University of Malaya
July 12, 2019

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมจัดตั้งศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์

si5

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าว “การดำเนินโครงการจัดสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ  นายสมคิด จันทมฤก  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ศาสตราจารย์ นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย  รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองศาสตราจารย์ นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช  คุณเขมนิจ จามิกรณ์และคุณนวลนง จามิกรณ์ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องจุฬาภรณ์  ตึกสยามินทร์  ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้เฉพาะทางสำหรับกลุ่มผู้ป่วยสูงวัย ตลอดจนเป็นแหล่งฝึกอบรมบุคลากรทางสุขภาพทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุทุกระดับ และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคผู้สูงอายุไปยังประชาชนผู้สนใจทั่วไปให้ได้รับความรู้ที่ไม่จำกัด จึงได้ดำเนินโครงการวิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมและศักยภาพในการรองรับการดำเนินการในหลาย ๆ ด้าน จึงนำมาสู่ความร่วมมือกับจังหวัดสมุทรสาคร

ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ขนาดพื้นที่ 25  ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลศิริราช 35 กิโลเมตร ณ ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยแบ่งการดำเนินโครงการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ  2562 – 2563  และระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 – 2564  เพื่อให้บริการผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเน้นการรักษาพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุระยะกลางหรือระยะรองเฉียบพลัน (Intermediate Care หรือ Sub-acute Care)  ซึ่งจะเป็นต้นแบบการบูรณาการการดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน สร้างความรู้ทางวิชาการการฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุในระยะกลาง หรือระยะรองเฉียบพลันให้สามารถกลับบ้านและมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ และสังคมต่อไปด้วย

อ่านรายละเอียดทั้งหมด

Recent post