มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ราชบัณฑิตยสภา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และหน่วยงานพันธมิตร แถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการ “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค ๔.๐” (Precision Medicine in Thailand 4.0)

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “รับน้องเข้าบ้าน” ประจำปี 2562
July 31, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “อพยพปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน” ประจำปี 2562
July 31, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ราชบัณฑิตยสภา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และหน่วยงานพันธมิตร แถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการ “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค ๔.๐” (Precision Medicine in Thailand 4.0)

mu01

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการ “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค ๔.๐” (Precision Medicine in Thailand 4.0) โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา ศาสตราจารย์ ดร.นสพ.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร ประธานสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตสภา ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ถนนโยธี)

การจัดประชุมวิชาการ “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค ๔.๐” (Precision Medicine in Thailand 4.0) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเวทีของนักวิชาการจากทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความก้าวหน้าและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศที่มีความเข้มแข็งและความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ได้รับเกียรติจากราชบัณฑิตสภา ให้เป็นเจ้าภาพหลักจัดร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ที่จะเผยแพร่ ติดตามความก้าวหน้า แสวงหาความร่วมมือในการทำงานวิจัย ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่จะพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพประชาชน โดยใช้วิชาการที่มีฐานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
อ่านละเอียดทั้งหมด

Recent post