การตรวจประเมินคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 19, 2019
ม.มหิดล ร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประชุมหารือการระดมความคิด “MWIT ในทศวรรษต่อไป”
July 20, 2019

การตรวจประเมินคณะทันตแพทยศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

1563541812676-1024x678

วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562 เข้าตรวจประเมินคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ พล. อ. ต. ดร. วินัย จันทร์เปล่ง เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในวันแรกของการตรวจประเมิน ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการฯ สำหรับวันที่ 2 ของการตรวจประเมิน คณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

(ขอบคุณภาพจาก คณะทันตแพทยศาสตร์)

Recent post