การตรวจประเมินสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 19, 2019
การตรวจประเมินคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 19, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เจรจาหารือความร่วมมือร่วมกับ Lina Network

001

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้อนรับ Mr. Vu Truong Ca, Chairman, Lina Network และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือในการจัดตั้ง Blockchain Research Institute (BRI) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 515 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post