การตรวจประเมินโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะจิตอาสารวมพลังสร้างสื่อออนไลน์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา”
July 26, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมประชุมและได้รับการเลือกเป็นผู้ประสานงานหลัก China-ASEAN Medical Consortium ณ เมืองกุ้ยหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน
July 26, 2019

การตรวจประเมินโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

line_120792570941851-1024x701

วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562 เข้าตรวจประเมินโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในวันแรกของการตรวจประเมิน ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการฯ สำหรับวันที่ 2 ของการตรวจประเมิน คณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

(ขอบคุณภาพจาก โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษา)

Recent post