ม.มหิดล ร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประชุมหารือการระดมความคิด “MWIT ในทศวรรษต่อไป”

การตรวจประเมินคณะทันตแพทยศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 19, 2019
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Adapting to Climate Change: Facing the Consequence”
July 22, 2019

ม.มหิดล ร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประชุมหารือการระดมความคิด “MWIT ในทศวรรษต่อไป”

739BB445-0995-4CA8-A1FA-1B6E3EF2498E

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพบรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนผู้แทนนักเรียนเก่านักเรียนปัจจุบันและบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ครั้งที่ 18 (ประจำปี .. 2562)  การประชุมฯดังกล่าวได้กล่าวถึงการรายงานผลการดำเนินงาน MWIT กับสามทศวรรษที่ผ่านมาและร่วมกันระดมความคิด MWIT ในทศวรรษต่อไป  ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์(ปัญญาอินฺทปญฺโญ) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

Recent post