วิทยาลัยราชสุดา จัด”โครงการต้นแบบการเสริมสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพอิสระด้านการออกแบบกราฟิกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน”

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับอธิการบดีจาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น
July 12, 2019
สถาบันฯเด็ก จัดแถลงข่าวและเปิดสนามเด็กเล่น “สนามเด็กเล่นได้เล่นดี” ภายใต้แนวคิด “เพิ่มพื้นที่เล่นปลอดภัยให้เด็ก”
July 15, 2019

วิทยาลัยราชสุดา จัด”โครงการต้นแบบการเสริมสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพอิสระด้านการออกแบบกราฟิกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน”

rs1

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการอบรมโครงการต้นแบบการเสริมสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพอิสระด้านการออกแบบกราฟิกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 20 คน ประกอบไปด้วยนักศึกษาพิการทางการได้ยิน 10 คน และนักศึกษาอาสาสมัครนักออกแบบ 10 คน โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยราชสุดา กองกิจการนักศึกษา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล, และ บริษัท กล่องดินสอ จำกัด ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 ณ True Lab ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสังคมแห่ง “การเรียนรู้ร่วมกัน” ระหว่างคนพิการและคนไม่พิการ เพื่อเติมความรู้และความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้พิการ สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน ผ่านเนื้อหาและวิธีการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนเดียวกัน โดยผลที่ได้จากโครงการจะนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีพด้านการออกแบบกราฟิกสำหรับผู้พิการต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยราชสุดาได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการความร่วมมือดังกล่าว

Recent post