วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ครบ 36 ปี
July 23, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา
July 24, 2019

การตรวจประเมินคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

eg4

วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562 เข้าตรวจประเมินคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในวันแรกของการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการฯ สำหรับวันที่ 2 ของการตรวจประเมิน คณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

(ขอบคุณภาพจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์)

Recent post