ม.มหิดล ร่วมกับจังหวัดนครปฐม ประชุมหารือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในอย่างยั่งยืน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการ 1st Biennual International Conference in Health Sciences
July 15, 2019
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ร่วมกับ ภาคประชาสังคมและเครือข่ายนักวิชาการ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง”การขับเคลื่อนสานเสวนาระหว่างศาสนาและเสรีภาพทางศาสนาและความเชื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
July 17, 2019

ม.มหิดล ร่วมกับจังหวัดนครปฐม ประชุมหารือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในอย่างยั่งยืน

1563195748005-1024x768

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมหารือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดนครปฐมอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้มีระบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการมีสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีต่อชุมชนและสังคมตามแนวยุทธศาตร์ของจังหวัดนครปฐม โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งครั้งนี้ ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

Recent post