คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Adapting to Climate Change: Facing the Consequence”
July 22, 2019
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ร่วมการประชุมสัมมนา “China-ASEAN Symposium on Artificial Intelligence” ปี 2019
July 23, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะจิตอาสาร่วมนำพาความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพร้อมมุ่งพัฒนาสถานศึกษาน่าอยู่ น่าเรียน สะอาดและปลอดภัย ครั้งที่ 1”

218521

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นประธานจัดโครงการ “วิศวะจิตอาสาร่วมนำพาความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพร้อมมุ่งพัฒนาสถานศึกษาน่าอยู่ น่าเรียน สะอาดและปลอดภัย ครั้งที่ 1” ร่วมกับ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ ชุมชนพื้นที่สหกรณ์บ้านคลองโยง และเทศบาลตำบลคลองโยง ณ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ จ.นครปฐม โดยมี นายชินกฤต วัฒนกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ นายโชติ สายยืนยง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และ นางมุกดา อภิปิติวรกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ และมีครู นักเรียน ชุมชน บุคลากร นักศึกษาจิตอาสาเข้าร่วมโครงการมากมาย
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมทักษะและฝึกปฏิบัติการจริง และยังเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีบรรยากาศในการเรียนการสอนที่ดีขึ้น อาทิเช่น การปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่ชํารุดให้มีสภาพในการใช้งานได้ เพื่อความสะดวก ปลอดภัย เพื่อให้ บรรยากาศในการเรียนการสอนดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการซ่อมแซมอาคารโรงเรียน
2) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และการซ่อมแซมอุปกรณ์เสริมทักษะ อาทิเช่น อุปกรณ์ในสนามเด็กเล่น เครื่องออกกำลังกาย
3) กิจกรรมปฏิบัติการตกแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบโรงเรียน
4) กิจกรรมปฏิบัติการทำความสะอาดโดยรอบภายในโรงเรียน
ซึ่งโครงการดังกล่าวจะส่งผลทั้งในด้านการพัฒนาชุมชนและโรงเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดพัฒนาด้านอื่นๆได้ เปิดโอกาสให้ชุมชนและโรงเรียนได้รับการเพิ่มพูนความรู้ได้รับแนวคิดใหม่ๆ เพื่อนำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Recent post