คณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน รวมพลัง จัดงานวิ่งเชิงสัญลักษณ์ และแถลงข่าวครั้งที่ 2 พร้อมเปิดยุทธการต้านมะเร็ง ในงานประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายในหัวข้อ “Green University”
July 18, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีเปิด Sino-Thai Institute for Southeast Asian Chinese (Teochew) Studies
July 19, 2019

คณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน รวมพลัง จัดงานวิ่งเชิงสัญลักษณ์ และแถลงข่าวครั้งที่ 2 พร้อมเปิดยุทธการต้านมะเร็ง ในงานประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

timeline_20190718_205104

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมพลังจะจัดงาน “วิ่งเชิงสัญลักษณ์” และแถลงข่าว พร้อมเปิดยุทธการต้านมะเร็ง เพื่อเตรียมจัดงาน “การประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี” ระหว่างวันที่  8 – 9 สิงหาคม 2562  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

การจัดงานประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ และการแพทย์โดยเฉพาะด้านมะเร็งวิทยาของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019) โดยความร่วมมือจากคณะแพทยศาสคตร์ 4 สถาบัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการวิชาการในสาขาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านมะเร็งวิทยา ระหว่างสถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ และเพื่อให้แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง รวมทั้งมีการรวบรวมประด็นเพื่อเสนอแนวทางเชิงนโยบายและการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง ภายใต้ประเด็นแนวคิดหลักของการประชุม คือ “New Frontiers in Cancer Combat” ให้แก่แพทย์ บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ

Recent post