มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม The 11th AUN Rectors’ Meeting and the 35th AUN Board of Trustees Meeting ณ เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา
July 11, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม “Inauguration for the South and Southeast Asia Medical Education and Service Alliance”
July 12, 2019

การตรวจประเมินวิทยาลัยราชสุดา ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562

1562933742687-1024x682

วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2562  เข้าตรวจประเมินวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี อาจารย์ นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์  มัศยาอานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในวันแรกของการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร รักษาการแทนรองคณบดี  ฝ่ายบริการวิชาการและทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ สำหรับวันที่ 2 ของการตรวจประเมิน คณะกรรมการฯ ชี้แจงผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

(ขอบคุณภาพจาก วิทยาลัยราชสุดา)

Recent post