วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาพิเศษ “Power of We, Power of One”

การตรวจประเมินสถาบันโภชนาการ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562
July 9, 2019
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงาน 100 Years of Prof. Stang Mongkolsuk: “One in a hundred” Science Fair
July 10, 2019

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาพิเศษ “Power of We, Power of One”

MUIC Talk 5

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาพิเศษ เรื่อง “Power of We, Power of One” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้บรรยายในโครงการ MUIC Talk Series โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  และบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ อาคารอทิตยาทร  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การเสวนาฯ เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ที่มิได้มุ่งเน้นเพียงเรื่องของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ยังเป็นการช่วยให้ผู้เข้าเสวนาเกิดแรง บันดาลใจในการทำงาน และช่วยสืบสานต่อยอดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยได้ต่อไป  โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเป็น Team Work ที่จะต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน  เพื่อให้บุคลากรทำงานไปในทิศทางเดียวกัน  ภายในองค์กรต้องมีการสื่อสาร  เปิดใจให้กว้างเพื่อรับสิ่งต่างๆ  มีการสนับสนุนที่ดีในทุกด้าน  พร้อมทั้งให้ความคิดเห็นและเสนอแนะระหว่างทีม  มหาวิทยาลัยมหิดลเองก็มีเป้าหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่เพียง 1 – 2 คณะ/สถาบัน แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ในการเดินหน้าตามยุทธศาตร์และกำหนดแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกัน

Recent post