คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
July 1, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Yuan Ze University ประเทศไต้หวัน
July 1, 2019

Mahidol University Sawasdee Thailand 2019

sawasdee1

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ นักศึกษาต่างชาติที่เข้าร่วมกิจกรรม Sawasdee Thailand Summer Program 2019 โดย Mr. Richard Lancester กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี บรรยายแนะนำมหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์รังสรรค์ จิระกรานนท์ วิทยาลัยนานาชาติ และอาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล คณะศิลปศาสตร์ บรรยาย “Course & Assignment” ของหลักสูตร Culture Module และ Food Tourism ณ หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหลักสูตรระยะสั้น Sawasdee Thailand Summer Program 2019 ระหว่างวันที่ 1 – 12 กรกฎาคม 2562 ให้กับนักศึกษาชาวต่างประเทศ จำนวน 43 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคม ภาษา และวัฒนธรรมของประเทศไทย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลสู่สายตาประชาคมโลก โดยได้แบ่งหลักสูตรออกเป็น Culture Module และ Food Tourism

Recent post