รักษาการแทนอธิการบดี ม.มหิดล เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและกล่าวแสดงความยินดีแก่ นร.รร.สาธิตนานาชาติ ม.มหิดล (MUIDS) ที่สำเร็จการศึกษาเกรด 12 (ม.6) ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินจาก AACSB Peer Review Team
June 3, 2019

รักษาการแทนอธิการบดี ม.มหิดล เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและกล่าวแสดงความยินดีแก่ นร.รร.สาธิตนานาชาติ ม.มหิดล (MUIDS) ที่สำเร็จการศึกษาเกรด 12 (ม.6) ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร

1559377346141-1024x683

1 มิถุนายน 2562 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) ที่สำเร็จการศึกษาเกรด 12 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยในปีนี้มีนักเรียนสำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 193 คน เข้ารับประกาศนียบัตร จำนวน 183 คน ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ ผู้อำนวยการ MUIDS กล่าวเปิดงาน

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจของ รร.สาธิตนานาชาติ ม.มหิดล ได้ที่ http://www.muids.mahidol.ac.th For more information: http://www.muids.mahidol.ac.th

Recent post