มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปี 2562
May 28, 2019
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลง (MoU) ร่วมมือด้านการดูแล Special Needs Patients กับ Chung Shan Medical University College of Oral Medicine, Taiwan
May 29, 2019

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและหัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr. Timothy Utteridge ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ จากสวนพฤกษศาสตร์คิว (Royal Botanic Gardens, Kew) ประเทศสหราชอาณาจักร

gardens2

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และรักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภก. ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr. Timothy Utteridge ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ จากสวนพฤกษศาสตร์คิว (Royal Botanic Gardens, Kew) ประเทศสหราชอาณาจักร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ นอกจากนี้ Dr. Timothy Utteridge ได้เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติด้วย

Recent post