ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ EURAXESS ASEAN แหล่งทุนสหภาพยุโรป จัดประชุม เรื่อง “Advanced your Research Career in Europe: Funding and Fellowship Opportunities”

วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล จัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6
May 16, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Kyoto University ASEAN Center
May 16, 2019

ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ EURAXESS ASEAN แหล่งทุนสหภาพยุโรป จัดประชุม เรื่อง “Advanced your Research Career in Europe: Funding and Fellowship Opportunities”

ue03

16 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับในการประชุม เรื่อง “Advanced your Research Career in Europe: Funding and Fellowship Opportunities” จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ EURAXESS ASEAN แหล่งทุนสหภาพยุโรป ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนจากแหล่งทุนสหภาพยุโรปต่างๆ อาทิ Newton Fund, German Academic Exchange Service (DAAD) เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริม และเตรียมความพร้อมแก่นักวิจัยในการเสนอขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศ

การประชุม เรื่อง “Advanced your Research Career in Europe: Funding and Fellowship Opportunities” มีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ “Marie-Sklodowska-Curie Fellowship Opportunities” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศร กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายคลัง พัสดุ และรายได้ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล ในฐานะผู้แทน Marie Curie Alumni Association Southeast Asia Chapter ประจำประเทศไทย และ Mr.Simon Grimley ผู้แทนส่วนภูมิภาค EURAXESS ASEAN แหล่งทุนสหภาพยุโรป, “Panel discussion: How to find an European partner” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศร กิติยานันท์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณสิริ พันธ์อุไร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ในฐานะ Actions – Research and Innovation Staff Exchange Alumni ดำเนินการอภิปรายโดย Mr.Simon Grimley, “Research Funding and Fellowship Opportunities – Germany” โดย Dr.Georg Verweyen, Director of DAAD Information Centre Bangkok, “How EURAXESS ASEAN Can Help You” โดย Mr.Simon Grimley, “Research Funding and Fellowship Opportunities – France” โดย Dr.Guillaume Da, Attaché for Scientific and Higher Education Cooperation, French Embassy, “Research Funding Opportunities – UK” โดย คุณพิจารณา สมัครการ ผู้จัดการโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรม สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย, “Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation” โดย นางสาวภาวิกา เรือนน้อย เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สวทช. ปิดท้ายด้วยการเปิดให้มีการถาม-ตอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

เว็บไซต์ Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA): http://ec.europa.eu/msca

MSCA บน Facebook: https://www.facebook.com/Marie.Curie.Actions

Horizon 2020 Participant portal:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020

EURAXESS Portal: https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean

EURAXESS Asean บน Facebook: http://www.facebook.com/euraxess.links.asean

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจของ กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ www.op.mahidol.ac.th/orra
FB: https://www.facebook.com/MU.Research/

Recent post