คณะ ICT ม. มหิดล ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

คณะ ICT ม.มหิดล เปิดตัวโครงการอบรม Retraining และ Coaching ICT Professionals เพื่อพัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้าน ICT ให้แข็งแกร่งในยุค Thailand 4.0
May 3, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 1)
May 8, 2019

คณะ ICT ม. มหิดล ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

mou2

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอลคอร์เปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดโดยมี ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮารด์ดิสก์ไดรฟ์ และดร. ดวงพร สมพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม สนับสนุนด้านเทคนิคภาคพื้นเอเชีย ร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและวิชาการร่วมกัน อันจะสามารถนำผลที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งการสร้างความร่วมมือครั้งนี้ จะนำไปสู่การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการให้ความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น รวมถึงผลิตโครงการวิจัยอย่างชัดเจนมากขึ้น และต่อเนื่องต่อไปในอนาคต ณ ห้อง IT404 ชั้น 4 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post