มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “Learn Do De-velopment: เรียนรู้ ปฏิบัติ พัฒนา” ปีที่ 2
May 28, 2019
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ครั้งที่ 18
May 28, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

IMG_2497

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Circular Economy” แก่คณะศึกษาดูงาน โดยมี ดร.สุนทรี รัตภาสกร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อม ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร นำคณะอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 34 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โดยในช่วงบ่าย ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการดูแล และบริการนักศึกษา การใช้ชีวิตของนักศึกษาต่างชาติเมื่อมาเรียนในประเทศไทย พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ผลถานุกิติถาวร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ และ ดร.ชยานันต์ หงษ์ฟ้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มาลียา เครือตราชู อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post