คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 6 โรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุม AI For Good Global Summit ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
May 31, 2019
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mahidol Active Ageing Policy
May 31, 2019

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 6 โรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 5

mou02

วันที่  29 พฤษภาคม 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ผู้แทนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา (พุทธมณฑล) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) โรงเรียนวัดราชบพิธ และโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ณ ห้อง SC1-152 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ในโอกาสนี้  มีพิธีมอบโล่เกียรติยศให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2562 ได้แก่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร และมอบรางวัลอาจารย์ผู้ประสานงานดีเด่น ประจำปี 2562 ให้แก่ ดร.วรรณวิภา สุทธเกียรติ จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ดร.สุธาสินี แม้นญาติ จากสำนักการศึกษา เทศบาลขอนแก่น และนายวีรภัทร์ โปณะทอง จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จากนั้นได้มีการสรุปและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ “MUSC School Network 2562” เพื่อรายงานภาพรวมของโครงการที่ผ่านมาเพื่อหาแนวทางดำเนินงานโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

Recent post