คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล จับมือ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สร้างโลกจำลองการปฎิบัติงานให้บุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉิน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “จิตอาสา วิศวะมุ่งลดมลภาวะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1”
May 31, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุม AI For Good Global Summit ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
May 31, 2019

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล จับมือ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สร้างโลกจำลองการปฎิบัติงานให้บุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉิน

003

จากการศึกษาข้อมูลในปัจจุบันพบว่า บุคลากรทางการแพทย์ประสบปัญหาเกี่ยวกับความเครียดจากการปฏิบัติงานมากขึ้น ส่งผลเสียหลายประการต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตของผู้ป่วยที่ต้องดูแลรักษา และยังก่อให้เกิดอาการหรือโรคต่างๆกับตนเองตามมาได้อีกด้วย เช่น อาการนอนไม่หลับ หรือเกิดภาวะทางจิตอย่างรุนแรง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประดิษฐ์คิดค้นผลงาน การจำลองเสมือนจริงสำหรับการฝึก เพื่อสร้างภูมิต้านทานต่อความเครียดในสถานการณ์กดดันสูง” มีลักษณะเป็นโปรแกรมติดตั้งบนเครื่อง High-End Graphics Workstation เชื่อมต่อกับจอภาพแบบติดตั้งที่ศีรษะ มีคอนโทรลเลอร์แบบสามมิติ และระบบติดตามการเคลื่อนไหวของผู้เข้ารับการฝึก เพื่อแสดงสถานการณ์ฝึกเสมือนจริงและให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถโต้ตอบกับฉากสถานการณ์ได้ โดยมีตัวเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ และค่าการเหนี่ยวนำไฟฟ้าของผิวหนัง เพื่อวัดระดับความเครียดของผู้เข้ารับการฝึก ในฐานะผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินที่ออกปฏิบัติหน้าที่ครั้งแรก เพื่อสร้างภูมิต้านทานต่อความเครียดในตัวผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น อาสากู้ชีพ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาวะความกดดันจากการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตาย และเป็นการระวังป้องกันตนเองจากอาการที่เกี่ยวข้องกับความเครียดได้

จาการทดสอบกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 60 คน พบว่ามีระดับความเครียดระหว่างการฝึกเพิ่มขึ้นจากก่อนการใช้ระบบอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รพ.พระมงกุฎเกล้า ได้ทำการประเมินแล้วว่าเครื่องมือดังกล่าว มีศักยภาพเพียงพอในการใช้ฝึกเพื่อสร้างภูมิต้านทานต่อความเครียดได้

ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ อาจารย์ประจำคณะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล กล่าวว่า หลักการสำคัญของเครื่องมือนี้ คือ การจำลองสถานการณ์การปฏิบัติงานที่สมจริง และสามารถเหนี่ยวนำความเครียดในตัวผู้เข้ารับการฝึกได้ ทำให้ผู้รับการฝึกสามารถนำทักษะในการบริหารจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นมาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์เสมือนจริง และสามารถปรับระดับความเครียดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ พร้อมทั้งสร้างภูมิต้านทานต่อปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในลักษณะคล้ายๆกัน ขณะปฏิบัติหน้าที่จริงได้ ซึ่งในอนาคตทางทีมผู้คิดค้นมีแผนที่จะพัฒนาฉากสถานการณ์จำลองให้มีจำนวนมากขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาระบบภาพ เสียง และแอนิเมชัน ให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้น

Recent post