ม.มหิดล รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยาง จาก บ. โคโคคุ รับเบอร์ จก.

มหาวิทยาลัยมหิดล  เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นครปฐม พร้อมรับป้ายการเป็นเจ้าภาพ “สภากาแฟ จังหวัดนครปฐม” ครั้งต่อไป
May 14, 2019
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด
May 15, 2019

ม.มหิดล รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยาง จาก บ. โคโคคุ รับเบอร์ จก.

S__20103279

14 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร บริษัท โคโคคุ รับเบอร์ จำกัด ในโอกาสเข้าพบเพื่อรายงานงบการเงินของบริษัทฯ และนำเงินสนับสนุนการศึกษาวิจัยมามอบให้ ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ KOKOKU INTECH CO., LTD. ได้มีความร่วมมือในการวิจัย พัฒนา เกี่ยวกับยางและโพลีเมอร์ โดยได้จัดตั้ง บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจประเภทผลิตชิ้นส่วนยางในรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ผลิตชิ้นส่วนยางใน อิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ โดยได้จดทะเบียนบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท ซึ่ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทดังกล่าว โดยในทุกปีคณะฯ จะได้รับเงินสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากบริษัทฯ

Recent post