พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระหว่างโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 1)
May 8, 2019
รถไม่หัดเดิน….ผลิตภัณฑ์อันตรายสำหรับทารกที่ยังวางขายได้ตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไป
May 10, 2019

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระหว่างโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

mou4

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมบงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระหว่างโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการพยาบาลของประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่าง-ภาคกลางตอนบน และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการผลิตบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาด้านวิชาการและการวิจัย และพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหน่วยบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ขอบคุณภาพจาก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Recent post