ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ EURAXESS ASEAN แหล่งทุนสหภาพยุโรป จัดประชุม เรื่อง “Advanced your Research Career in Europe: Funding and Fellowship Opportunities”
May 16, 2019
ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
May 16, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Kyoto University ASEAN Center

001

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Prof. Eiji Nawata, the New Director of Kyoto University ASEAN Center พร้อมผู้แทนจาก Kyoto University ASEAN Center

ในโอกาสนี้ Prof. Mamoru Shibayama, Former Director of Kyoto University ASEAN Center แนะนำ Prof. Eiji Nawata ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องประชุม 515 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post