คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “ธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร ต่อยอดงานวิจัยสู่การวินิจฉัยรักษาโรคมะเร็ง”

สถาบันฯอาเซียนได้รับคัดเลือกเข้าอบรมเพื่อเป็น Global DDR Trainer
May 13, 2019
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Graduate School of Horticulture, Chiba University จัดสัมมนาทางวิชาการ MU-CU Joint Symposium 2019
May 13, 2019

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “ธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร ต่อยอดงานวิจัยสู่การวินิจฉัยรักษาโรคมะเร็ง”

6

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “ธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (Ramathibodi Comprehensive Tumor Biobank) ต่อยอดงานวิจัยสู่การวินิจฉัยรักษาโรคมะเร็ง” ได้กล่าวถึงการจัดตั้งธนาคารชีวภาพ ความสำเร็จและการต่อยอดงานวิจัยสู่การวินิจฉัยและรักษามะเร็ง รวมถึงความก้าวหน้าที่เป็นการก้าวกระโดดของการรักษามะเร็ง โดยมีผู้เข้าร่วมแถลงข่าว ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าหน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ และกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง และผลการดำเนินการของศูนย์ฯ ในด้านต่าง ๆ เพื่อดำเนินการพัฒนาตรวจวินิจฉัย ซึ่งเป็นความร่วมมือของทุกๆ ภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็ง , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน์ ประธานหลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต และหัวหน้าธนาคารสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงการทำงานในธนาคารชีวภาพในส่วนเฟสที่หนึ่ง การเก็บรวบรวมตัวอย่างทางคลินิกของผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิดอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงานวิจัยโรคมะเร็ง และการหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเพื่อวินิจฉัยมะเร็งได้เร็วขึ้น และอาจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แก้วขาว กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการทำงานในธนาคารชีวภาพเฟสที่สอง วิจัยต่อยอดในส่วนการสร้างเซลล์โมเดลออร์แกนอยด์สามมิติ เพื่อใช้ศึกษากลไกลการเกิดมะเร็งและทดสอบผลการรักษาแทนตัวผู้ป่วยจริง ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Press release

Recent post