อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้โอวาทนักกีฬาบุคลากรก่อนการแข่งขัน “ขุนเลเกมส์” ครั้งที่ 38

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Graduate School of Horticulture, Chiba University จัดสัมมนาทางวิชาการ MU-CU Joint Symposium 2019
May 13, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล  เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นครปฐม พร้อมรับป้ายการเป็นเจ้าภาพ “สภากาแฟ จังหวัดนครปฐม” ครั้งต่อไป
May 14, 2019

อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้โอวาทนักกีฬาบุคลากรก่อนการแข่งขัน “ขุนเลเกมส์” ครั้งที่ 38

sport1

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวให้โอวาทเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาบุคลากร ก่อนเดินทางไปแข่งขัน กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ระหว่างวันที่ 24–31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการนี้มหาวิทยาลัยได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 16 ชนิดกีฬา มีนักกีฬารวมทั้งสิ้น 380 คน นอกจากนี้มี คุณสุรพล อุทินทุ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในนามผู้แทนบริษัท ได้สนับสนุนเสื้อกีฬาแก่คณะนักกีฬาในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

Recent post