คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลง (MoU) ร่วมมือด้านการดูแล Special Needs Patients กับ Chung Shan Medical University College of Oral Medicine, Taiwan

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและหัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr. Timothy Utteridge ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ จากสวนพฤกษศาสตร์คิว (Royal Botanic Gardens, Kew) ประเทศสหราชอาณาจักร
May 28, 2019
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 10 (Mahidol Leadership Program x)
May 29, 2019

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลง (MoU) ร่วมมือด้านการดูแล Special Needs Patients กับ Chung Shan Medical University College of Oral Medicine, Taiwan

1559109502432-1024x677

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Professor Chia-Tze Kao, Vice-President, Chung Shan Medical University College of Oral Medicine, Taiwan ร่วมลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Understanding (MoU) ที่มีระหว่างกัน โดยมี Dr. Chen-Yuan Tung, Representative จากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand) และ Professor Chuan-Hang Yu, Director of Special Needs Stomatology, Chung Shan Medical University Hospital และรองศาสตราจารย์. ดร. ทพ. พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันทางวิชาการ และการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพช่องปากของ Special Needs Patients (การดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ) รวมทั้ง การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา ระยะสั้น ร่วมสร้างงานวิจัยร่วมกัน โดยหวังว่าองค์ความรู้จากไต้หวัน ทั้งด้านวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย จะสามารถช่วยแผยแพร่ความรู้ให้กับบุคลากรทางทันตกรรม เพื่อให้ผู้ป่วยที่ต้องการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษได้รับการดูแลที่ดีที่สุดอย่างเท่าเทียมกันกับผู้ป่วยปกติ

Recent post